Privacy statement

Maxpix, creatieve fotografie
Palissander 167
3315 MP Dordrecht

Telefoon: +31-621827663
E-mail: max@maxpix.nl

Maxpix, creatieve fotografie (hierna: Maxpix) is een bedrijf dat zich bezighoudt met het vervaardigen van fotomateriaal, waaronder portretfoto’s. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze website van groot belang is. Daarom verwerken en beveilingen wij persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking leggen wij vast welke persoonsgegevens wij precies verwerken, met welk doel wij dat doen en op welke manier.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, wanneer je gebruik maakt van onze diensten of wanneer je die gegevens zelf aan ons verstrekt.

  • Naam- en contactgegevens: je voor- en achternaam, je adres, je telefoonnummer en je e‑mail adres. Deze gegevens gebruiken wij om met je in contact te treden en je informatie te geven, zowel voorafgaand aan een eventuele fotoshoot als na afloop daarvan. Ook gebruiken wij deze gegevens om je een factuur toe te sturen, indien van toepassing.
  • Digitale fotobestanden, voorzover op de betreffende foto’s personen zijn vastgelegd. Deze gegevens verwerken wij alleen in het kader van de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst om in jouw opdracht een of meer foto’s te maken en deze aan jou te leveren, of om foto’s die je bestelt, bijvoorbeeld via onze webshop, aan jou te leveren.
  • Gegevens betreffende bestellingen die je in onze webshop plaatst, waaronder de bestelde werken en de bijbehorende prijzen en verzendkosten.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren daarom de volgende bewaartermijnen:

Naam- en contactgegevens: deze gegevens bewaren wij tot 1 jaar na je laatste contact met Maxpix.

Factuurgegevens: deze gegevens bewaren wij gedurende 7 jaar, aangezien deze een bewijsfunctie kunnen hebben voor onder andere de belastingdienst.

Digitale fotobestanden: deze gegevens bewaren wij in principe voor onbepaalde tijd, voor archiefdoeleinden, tenzij in het kader van de overeenkomst voor het maken van de betreffende foto’s iets anders is afgesproken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maxpix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Maxpix maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt opgeslagen op jouw computer. Een cookie bevat gegevens waardoor je als bezoeker kunt worden herkend, telkens wanneer je de website bezoekt. Het gaat hier uitsluitend om technische cookies, die nodig zijn om de website goed te laten werken. De inhoud ervan wordt niet met derden gedeeld en de cookies vervallen uiterlijk een jaar nadat deze zijn geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maxpix, behalve in het geval dat de gegevensverwerking nodig is voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Tenslotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde derde toe te sturen. Dit laatste geldt niet voor digitale fotobestanden, daarvoor geldt in alle gevallen wat is afgesproken in de met jou gesloten overeenkomst.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van je toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar max@maxpix.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Maxpix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via max@maxpix.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig de laatste versie van dit statement voor een update van het privacybeleid.

Vragen

Als je nog vragen hebt over de inhoud van dit privacy statement, neem dan contact met ons op via max@maxpix.nl.